Doa Tahun Syukur 2010 Umat Allah Keuskupan Agung Semarang

DOA TAHUN SYUKUR 2010
UMAT ALLAH KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

(Versi Bahasa Indonesia)

Allah Bapa Maha Pemurah, kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau senantiasa membimbing kami, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, untuk bersahabat dengan-Mu, mengangkat martabat pribadi manusia, dan melestarikan keutuhan ciptaan. Terlebih kami bersyukur kepada-Mu atas habitus baru dalam paguyuban-paguyuban di tengah umat-Mu, yang menumbuhkembangkan semangat berbagi.

Kami juga bersyukur atas keluarga-keluarga yang menjadi basis hidup beriman,atas anak-anak, remaja dan kaum muda yang semakin terlibat dalam pengembangan umat, dan segala upaya pemberdayaan saudara-saudari kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel.

Bersama Bunda Maria, hamba-Mu dan bunda kami,kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk melanjutkan pekerjaan baik yang telah Engkau mulai di tengah kami agar kami dapat menjadi saksi budaya kasih dan kebenaran-Mu bagi masyarakat dan lingkungan hidup kami.

Doa syukur dan permohonan ini kami hunjukkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

===============================

(Versi Bahasa Jawa)

SEMBAHYANGAN ATUR PANUWUN
UMAT ALLAH KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Allah Hyang Rama ingkang mahamirah, kawula ngaturaken agunging panuwun ingarsa Dalem. Awit Sampeyan Dalem tansah nuntun Umat Dalem ing Keuskupan Agung Semarang supados tansah caket kaliyan Sampeyan Dalem, ngangkat martabat pribadining manungsa, tuwin nglestantunaken wetahing titah Dalem. Langkung-langkung kawula ngaturaken panuwun ingarsa Dalem awit tuwuhipun habitus enggal
wonten ing paguyuban-paguyuban umat Dalem, ingkang nuwuhaken lan ngrembakaken semangat andum para.

Kawula ugi ngaturaken agunging panuwun awit brayat-brayat ingkang dados dasaring gesang kapitadosan, awit para putra lan kaum muda ingkang ngudi ngrembakaning Pasamuwan Suci, tuwin sakathahing pambudidaya murih karaharjaning para alit lan papa. Sesarengan kaliyan

Kanjeng Ibu Dewi Maria, abdi Dalem, kawula nyuwun,karsaa ngutus Hyang Roh Suci nglestantunaken pakaryan sae ingkang sampun Sampeyan Dalem wiwiti ing tengah-tengah kawula. Mugi kawula saged dados seksi Dalem menggahing katresnan lan kasunyatan Dalem tumrap masyarakat kawula.

Atur panuwun tuwin panyuwunan kawula menika, kawula unjukaken ingarsa Dalem lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. Amin.

Be the first to comment

Leave a Reply