Doa Mohon Uskup Baru untuk Keuskupan Agung Semarang

DOA MOHON USKUP BARU UNTUK KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Allah Bapa yang Mahakuasa
kami bersyukur kepada-Mu
sebab Engkaulah Gembala kekal
yang tak pernah meninggalkan kami, kawanan-Mu,
yang menjaga dan melindungi kami
melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami.

Pada masa ini, Engkau menggembalakan kami umat-Mu
melalui pelayanan para Uskup, pengganti para Rasul-Mu
dalam kesatuan dengan Bapa Suci, Paus Fransiskus.
Umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang telah mengalami
pelayanan dari Uskup-uskup yang baik selama ini:
Monsinyur Sugijapranata, Bapak Kardinal Darmojuwono
dan Monsinyur Johanes Pujasumarta yang telah menghadap-Mu di surga;
Bapak Kardinal Yulius Darmaatmaja dan Monsinyur Ignatius Suharyo,
yang kini masih berkarya melayani Gereja-Mu.

Pandanglah kami seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang,
Yang kini berseru kepada-Mu:
Anugerahilah kami Uskup yang baru.
Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai dan memimpin
seluruh proses pemilihan Uskup baru.
Berilah kami Uskup baru yang sungguh mencintai Engkau dan Gereja-Mu,
serta memimpin kami dalam peziarahan hidup mewujudkan Peradaban Kasih.

Berkat bantuan doa Bunda Maria dan semua orang kudus,
kami serahkan seluruh diri kami kepada-Mu.
Peliharalah kami dalam kesatuan
dan dengarkan doa permohonan kami ini.
Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

.

.

*************
Versi Bahasa Jawa

.

.

.
SEMBAHYANGAN NYUWUN USKUP ENGGAL
ING KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

.
Allah Rama ingkang Mahakuwasa
Kawula muji syukur ingarsa Dalem
Awit Sampeyan Dalem jumeneng Pangèn kawula
Ingkang mboten naté nilar kawula, pepanthan Dalem,
Ingkang njagi lan ngayomi kawula
lantaran Putra Dalem Sri Yesus Kristus, Gusti kawula.

Ing titiwanci menika, Sampeyan Dalem ngengon kawula umat Dalem
lumantar paladosan para Uskup, gentosipun para Rasul Dalem
Ing panunggilan kaliyan Bapa Suci, Paus Fransiskus.
Umat Dalem ing Keuskupan Agung Semarang
sampun ngalami pangen-pangen ingkang saé :
Monsinyur Sugijapranata, Bapak Kardinal Darmojuwono lan Monsinyur Johanes Pujasumarta ingkang sampun sowan ingarsa Dalem ing swarga,
Bapak Kardinal Yulius Darmaatmaja lan Monsinyur Ignatius Suharyo,
Ingkang taksih makarya ngladosi Pasamuwan Dalem.

Mirsanana kawula umat Dalem ing Keuskupan Agung Semarang,
Ingkang samenika nguwuh-uwuh ingarsa Dalem:
Kaparingana kawula Uskup énggal.
Kautusa Roh Suci Dalem ngampingi lan mimpin proses pemilihan Uskup énggal.
Kaparingana kawula Uskup énggal ingkang tuhu tresna dhateng Panjenengan lan Pasamuawan Suci
Sarta mimpin kawula salebeting ziarah mujudaken peradaban katresnan.

Krana sembahyanganipun Ibu Maria lan para Suci Dalem,
kawula pasrahaken dhiri kawula ingarsa Dalem.
Kajagia kawula ing panunggilan lan midhangetna panyuwunan kawula menika.
Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. Amin.